MADDE 1

GİRİŞ

1.1.  İşbu garanti koşulları ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Rahat Taşın tarafından sunulan hizmetlere ilişkin garanti kurallarını düzenlemektedir.

1.2.  Tanımlar aşağıdaki şekildedir:

1.2.1.     “Rahat Taşın” Armut Teknoloji Anonim Şirketi’ni,

1.2.2.     “Web Sitesi” http://rahattasin.com internet sitesini,

1.2.3.     “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

1.2.4.     “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

1.2.5.     “Hizmet Veren” Web Sitesi aracılığı ile evden eve nakliye hizmeti sağlayacak şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.), 

1.2.6.     “Hizmet Talebi” Hizmet Alan’ın Rezervasyon Sistemi’nde sorulan evden eve nakliye projesiyle ilgili soruları doğru ve eksiksiz yanıtladığı ve bu verdiği cevaplara bağlı olarak projenin fiyatını öğrenip sabitleyebildiği talebi,

1.2.7.      “Rezervasyon Onay” Rahat Taşın’ın, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne en geç 72 saat içinde yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri Sabit Fiyat karşılığında sağlamayı kabul ettiği onayı,

1.2.8.     “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebi yaratıldığında belirtilen ve Rezervasyon Onayında son tutarı belirlenen Anlaşmaya Varılmış İş için Hizmet Alan’ın Rahat Taşın’a ödeyeceği fiyatı,

1.2.9.     “Rezervasyon Sistemi” Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken talep edeceği hizmete ilişkin soruları yanıtladığı ve kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep ettiği sistemi,

1.2.10.  “Anlaşmaya Varılmış İş” Rahat Taşın tarafından Rezervasyon Onay’ı yapılmış her evden eve nakliye işi ifade eder.

1.3.  Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebini onaylaması işbu şartları onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu şartlara uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.4.  Rahat Taşın aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu koşulları, Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

1.5.  Rahat Taşın, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel garanti şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel koşullar, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

1.6.  İşbu garanti koşulları, mevcut kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini kabul etmiş olarak Hizmet Alan kullanıcılara yöneliktir ve Anlaşmaya Varılmış İş’i yaptırmakla işbu garanti koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu garanti koşullarındaki herhangi bir değişiklik, garanti koşullarının geri kalanını veya site üzerindeki kullanıcı ve gizlilik sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez.

1.7.  Rahat Taşın’a ait web sitesinden Anlaşmaya Varılmış İşi yapılacakmüşteri olan herkes işbu garanti koşullarındaki faydadan, gerekli şartlar oluştuğu takdirde, burada yazılı bedeller ile sınırlı olmak üzere, faydalanabilir.

 

MADDE 2

GARANTİ TANIMI

2.1.  Kullanıcılar tarafından Rahat Taşın üzerinden Rezervasyon Onay sonrasında Anlaşmaya Varılmış İşleri gerçekleştirecek olan üçüncü kişi Hizmet Veren’lerin, taahhüt ettiği hizmeti sağlarken, Hizmet Alan’lara karşı doğrudan sebep olduğu zararların karşılanması amacıyla işbu garanti koşulları oluşturulmuştur. Hizmet Alan Kullanıcı, garanti şartlarının işbu politikada yer alan şartlar ile sınırlı olduğunu peşinen kabul eder. 

2.2.  İşbu garanti koşullarının kapsamı sadece zarar gören mal ve mülklerinizin tamir edilmesi veya yerine yenisinin alınması gereken hallerde veya talep sahibinin ya da 3.kişilerin fiziksel yaralanması veya sakatlık sebebiyle doğan sağlık giderlerinin karşılanması kapsamı ile sınırlıdır.

2.3.  Aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere Hizmet Veren‘in tüm hizmet uygulamaları Rahat Taşın’ın garantisi altındadır.

2.4.  İşbu garanti koşullarının ilan edilmesinden önce yapılan uygulamalar ve Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmetler, Rahat Taşın kullanıcı sözleşmesi ve işbu garanti koşullarında yer alan şartlar dışında yapılan uygulamalar ile Rahat Taşın’a ulaşmayan ve Rahat Taşın platformundaki Hizmet Veren’lerin platform dışında vermiş olduğu hizmetler garanti kapsamında değildir

 

MADDE 3

GARANTİ SÜRESİ

3.1.  Rahat Taşın üzerinden Hizmet Alan tarafından yapılmış Hizmet Talebinin Anlaşmaya Varılımış İşe dönmüş, hizmetin bedelinin ödenmiş ve işin gerçekleştirilmiş olması gerekir.

3.2. Garanti kapsamında tazmini talep edilecek zararın, ilgili taşınma günü gerçekleşmiş olması, ayrıca zarar gerçekleştiğinde taşınma ile aynı gün ve Hizmet Veren taşınılan evi terk etmeden önce, Rahat Taşın Danışmanı ile paylaşılmış ve bildirilmiş olması gerekir. Hizmet Veren ile Hizmet Alan iletişim içinde olmuş olsa dahi, taşınma günü içinde Rahat Taşın’a haber edilmeyen zararlar tazmin kapsamı dışında kalacaktır.

3.3. Zarar gören eşyaların tamamını ve hasarlarını gösteren fotoğrafları Rahat Taşın danışmanına gönderilmelidir. Tamir yada yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeyen veya ek bilgi veren dökümanlar Hizmet Alan’dan talep edildiğinde sunulması zorunludur.

 

MADDE 4

BAŞVURU SÜRECİ

4.1.  Garanti tazmininden faydalanma talebi olan Hizmet Alan kullanıcıların, Hasar Formunu doldurması ve Danışmanı ile destek@rahattasin.com eposta adresinden paylaşması yeterlidir. Form, Rahat Taşın yetkililerine ulaştıktan itibaren en geç 48 saat sonra Rahat Taşın ekibi, talep eden kullanıcı ile iletişime geçecektir.

4.2.  Formun gönderildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde, söz konusu talebin inceleme süreci sonlandırılmaya çalışılacaktır.  Bu süreç, zararın boyutu, kullanıcı ve hizmet veren kişiler ile olan iletişim süreci, bu iletişimdeki hız ve kullanıcının paylaştığı zarara dair dokümantasyona bağlı olarak değişebilir, daha kısa ya da daha uzun bir vakit alabilir.

 

MADDE 5

GARANTİDEN FAYDALANMA KOŞULLARI

5.1.  Hizmet Alan ve zarar gören kullanıcı, öncelikle işbu şartnamedeki hizmet almış olma süre ve şartlarına, başvuru sürelerine ve şekline uygun davranmış olmalıdır. 

5.2.  Garanti hizmetinden faydalanmak için, Hizmet Alan’ın Rahat Taşın aracılığıyla gerçekleştirilmiş işi talep eden ev sahibi olması gerekmektedir.

5.3.  Hizmet Alan’ın uğramış olduğu zarar, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarına göre Suç teşkil eden bir eylemden doğmuş ise, bu konuda kolluk kuvvetlerine / savcılıklara suç duyurusunda bulunmuş olunmalı, olay yeri inceleme tutanağı, şikayet dilekçesi, ifade tutanağı gibi tutanakların ilgililerin ve memurların onayını içeren şekilde nüshalarının Rahat Taşın ile paylaşılıyor olunması gerekir.

5.4.  Zarar tazmini talep eden Hizmet Alan’ın, zarar gören malın sahibi veya ilgili kişinin temsilcisi olduğunu kanıtlayan, ayrıca malın değerini ve zararı kanıtlayan belgelerin Rahat Taşın ile paylaşılıyor olunması gerekir. Örneğin, malın satın alındığı zamanki faturası veya zararın tamir faturası, zararı gösteren fotoğraf, video gibi kayıtlar Rahat Taşın tarafından kullanıcıdan istenebilir.

5.5.  Tazmini talep edilen zararın tespiti veya incelenebilmesi için Rahat Taşın ilgili Hizmet Alan için kendi çalışanı bir uzmanı veya görevlendirdiği bir uzmanı yönlendirebilir. Hizmet Alan kullanıcının böyle bir incelemeye izin vermiş olması gerekir.

5.6.  Rahat Taşın’ın talebi halinde maddi zarar gören Hizmet Alan, söz konusu zararlarla ilgili Hizmet Veren’e dava açmalı ve/veya suç duyurusunda bulunmalı; dava ve/veya suç duyurusu dilekçesini Rahat Taşın ile paylaşmış olmalıdır. Rahat Taşın böyle bir durumda ilgili davaya katılma (müdahil olma) talebinde bulunabilir. Bu durum genellikle, Hizmet Veren kişi ile telafi iletişiminin kopmuş olması durumunda uygulanır.

5.7.  Rahat Taşın garanti ödemesi yapmayı uygun gördüğü takdirde, bu talepte bulunan Hizmet Alan kullanıcının Rahat Taşın ile Ödeme ve İbra Anlaşması imzalaması gerekir.

 

MADDE 6

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

6.1.  6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde tanımlanan Ayıplı Mal’lar ve 13. Maddesinde tanımlanan Ayıplı Hizmet’ler işbu garantinin kapsamı dışındadır. Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet kaynaklı tüm sorumluluklar, Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Hizmet Alan, Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet konusundaki taleplerinden dolayı doğrudan Hizmet Veren’e ve/veya Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmalıdır. 

 

6.2.  Rahat Taşın tarafından sunulan Garanti kapsamı dışında olan mal, mülk, ürünler aşağıda sayılmaktadır:

6.2.1.     Otomobil, ulaşım taşıtları, su araçları, hava araçları, uzay araçları, uydular, insansız hava araçları, drone’lar,

6.2.2.     Para, döviz, değerli madenler, hisse ve borç senetleri, banka hesapları

6.2.3.     Ev Hayvanları

6.2.4.     Ev Bitkileri, Ağaçlar ve çimler

6.2.5.     Transitteki (taşıma esnasındaki) mal/mülkler (bu mülkler için Hizmet Alan Nakliye EMTİA Sigortası satın alabilir)

6.2.6.     Güzel sanat eserleri ( resim tabloları, fotoğraflar, duvar kilimleri, değerli cam nesneler, vitray cam, değerli halılar, heykeller, antik mobilyalar, antik mücevherler, biblolar, porselenler, antik otomobiller, madeni para, pul ve bunlar gibi koleksiyonu yapılan eşyalar, kürkler, mücevherat, değerli taslar ve metaller, bunlara benzer nadir ve tarihi değeri olan nesneler. 

6.2.7.     Elektronik data olarak düşünülmeyecek filmler, negatifler, albümler, yazılar ve müsveddeler, çizimler, ses ve video kayıtları.

6.2.8.     Elektronik data (filmler, negatifler, albümler, yazılar ve müsveddeler, çizimler, ses ve video kayıtları, dosyalar, programlar ve diğer elektronik ortamda yaratılan, saklanan, ya da gönderilen materyaller, bilgisayar programları, aplikasyonlar, sistemler, hard ve soft diskler, CD-ROM'lar, kasetler, hard-diskler, bilgi işlem cihazları, cloud saklama ve bunlara benzer diğer elektronik ortamda kullanılan materyaller.

6.2.9.     Araştırma, mühendislik, data saklama, kayıp bilgiyi yeniden yaratma giderleri.

 

6.3.  Rahat Taşın tarafından sunulan Garanti kapsamı dışında olan zararlar aşağıda sayılmaktadır:

6.3.1.     Sitedeki talep formunda belirtilmemiş işler, ek işler ya da orijinal talep sonrasında Rahat Taşın dışından yapılmış diğer işler (Aynı Hizmet Veren tarafından yapılmış olsa dahi bu kapsamdadır.)

6.3.2.     Fiziksel olmayan, duygusal veya mental zararlardan doğan medikal giderler

6.3.3.     Yapılan işin parçası kabul edilecek nitelikte doğal ve normal zararlar

6.3.4.     Garanti kapsamı dışında olan mal/mülke gelen zararlar

6.3.5.     Deprem, sel, heyelan, çığ gibi beklenmeyen ve tarafların elinde olmayan mücbir sebepler, doğal afetler sebebiyle gerçekleşen zararlar

6.3.6.     Doğrudan Hizmet Veren’in kusuru olmayan zararlar

6.3.7.     Zarardan dolayı mahrum kalınan muhtemel kazanç veya kaçırılan herhangi bir fırsatın tazmini

6.3.8.     Doğrudan tamir ya da yerine yenisini alma ile çözülemeyecek zararlar (Örneğin aileden kalma eşyalar ya da fotoğrafların manevi değerinin tazmini)

6.3.9.     İşin geç bitirilmiş ya da geç başlanmış olmasından kaynaklanan zararlar

6.3.10.  Hırsızlık ya da benzeri kötü niyetli davranışlar ya da işin yapıldığı alandaki eşyaların sebepsiz kayboluşu

6.3.11.  Yasalara ve genel ahlâk kurallarına uyulduğu için meydana gelen zararlar (örn. yasal yükümlülüklere uygun olmayan yapıların ve eklentilerin yıkılması)

6.3.12.  Fiziksel ya da elektronik ortamda kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık/dolandırıcılık

6.3.13.  Savaş, terör ve halk hareketleri nedenli zararlar

6.3.14.  Elektrik, su, doğal gaz gibi servislerin kesilmesinden doğan zararlar

6.3.15.   Hizmetin ifası öncesinden kalma yanlış uygulama, kullanılan veya uygulama yapılan yerlerdeki dizayn hataları, paslanma, erime, normal kullanımdan oluşan yıpranmalar, böcek ve haşeratların verdiği zararlar

6.3.16.  Nem, küf, mantar, sporlar ya da diğer mikroorganizmaların verdiği zararlar

6.3.17.  İşin yapıldığı yerde alkol servisi yapıldığı için doğan zararlar

6.3.18.  Rahat Taşın tarafından paketlenmeyen eşya ve mobilyalara gelen zararlar

6.3.19.  Hizmet Alan tarafından taşınmış veya araca yüklenmiş veya istiflenmiş veya indirilmiş eşyalara gelen zararlar

6.3.20.  Rahat Taşın paketleri dışında konteynerlerda taşınan eşya veya mobilyalara gelen zararlar

6.3.21.   Rahat Taşın tarafından uyarılmasına rağmen Hizmet Alan’ın taşıttığı manevra alanına sığmayan veya araç için büyük gelen eşyalara gelen zararlar

6.3.22.  Rahat Taşın kullanıcı sözleşmesinde servis dışı olduğu belirtilen duvara matkap veya su ve elektrik tesisat işlerinden doğan zararlar.

 

MADDE 7

TAZMİNATLAR

7.1.  Rahat Taşın tarafından karşılanacak tazmin bedeli, taşınması sırasında yaşanan ve Rahat Taşın’dan kaynaklanan sebeplerle Hizmet Alan’ın mal/mülk/ürünlerinin zarar görmüş olması halinde, Rezervasyon Onayı sırasında belirlenmiş toplam taşınma bedeli ile sınırlıdır. 

7.2.  Rahat Taşın tarafından Garanti kapsamında tazmin edilmesine karar verilmiş ise, zararın tamiri, yenisinin alınması ya da iş değeri hususlarından en düşük bedelli olan tazmin edilecektir. 

7.3.  Zarara uğrayan Hizmet Alan, zararının bir kısmını diğer kaynaklardan (hizmet veren, malzeme üreticisi, diğer sigortalar vb.) karşılatmış ise veya bunun garantisi taahhüt edilmiş ise, alınan kısmi ödeme, Rahat Taşın’ın tazmin edeceği tutardan düşülür. Başka bir deyişle Rahat Taşın sadece karşılanmayan kısım kadar sorumludur.

7.4.  Ödenecek tazminat bedeline karar verme konusunda, tek yetkili tamamen Rahat Taşın'dır. Rahat Taşın tazmin ödemesini nakdi olarak yapmak yerine aynı veya farklı bir Hizmet Veren’i ilgili işi tamamlamak için görevlendirme hakkını saklı tutar.

7.5.  Veri saklama cihazlarında, cihazın boş durumundaki fiyatı ve veri kopyalama iş değeri ortalama fiyatı uygulanacaktır.  Kopyalama sadece bir önceki versiyonun yedeklemesi varsa yapılır.

 

MADDE 8

DİĞER GARANTİ VE SİGORTALAR

8.1.  Rahat Taşın’ın garantisi, herhangi bir sigorta niteliği veya taahhüdü içermez.  Talep sahibi Hizmet Alan ya da 3. Kişiler, bu kapsamda sigortalı sayılmazlar.  Her mal/mülk ya da her türlü zarar Rahattasin Garanti kapsamı içinde değildir.  Rahat Taşın’ın sunmuş olduğu garanti, ev sahibi ya da kiracısı sigortasının, profesyonel, sağlık ya da diğer gerekli araç, can, mal/mülk konu alan sigortaların ve 3. Kişi mali sorumluluk sigortalarının yerine geçmez. 

8.2.  Rahat Taşın tarafından sunulan garanti yeterli görülmediği veya ek korunmanın gerekli olduğu alanlarda, Hizmet Alan dilediği sigortaları yaptırmak ya da Hizmet Veren’den ek teminatlar isteme serbestisine sahiptir.

 

MADDE 9

RAHAT TAŞIN'IN RÜCU HAKKI ve ÖDEME ANTLAŞMASI

9.1.  Rahat Taşın, incelemeleri sonucunda Hizmet Alan’a garanti ödemesi yapma kararı aldığı takdirde, ödeme yapılmadan önce Hizmet Alan bu anlaşmayı imzalamış olmalıdır. Bu ödeme anlaşması aşağıdaki hususlarda düzenlemeler içerir:

9.1.1.     Rahat Taşın’ın zarar veren Hizmet Veren’e, söz konusu yaptığı tazminat ödemesini geri alabilmek için dava açabilme ve zarar gören Hizmet Alan’ın açtığı davaya müdahil olma hakkı,

9.1.2.     Rahat Taşın'ın açtığı bir dava var ise, zarar gören Hizmet Alan’ın,  Rahat Taşın'ın yanında ve gerektiğinde tanık olarak yer alma ve Rahat Taşın'a yardımcı olma yükümlülüğü,

9.1.3.     Zarar gören Hizmet Alan’ın, tazminata konu zararıyla ilgili Rahat Taşın'dan ileride herhangi bir beklentisi olmadığı,  maddi ve hukuki sorumlulukların Rahat Taşın tarafından yerine getirildiği konusundaki beyanları,

9.1.4.     Zarar gören Hizmet Alan’ın, Rahat Taşın ile olan tüm iletişimini ve anlaşmalarını gizli tutacağı, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağı ve sosyal medya da dahil hiçbir mecrada bu hususta beyanda bulunmayacağı konusundaki beyanları,

9.1.5.     Zarar sebebiyle kendisine tazminat ödemesi yapılmış olan Hizmet Alan’ın, yanlış inceleme sonrası veya hatalı yapılmış tüm ödemelerin sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini bildiği ve bu durumda söz konusu tazmin bedelini Rahat Taşın’a ilk yazılı talebinde nakden ve peşin olarak iade edeceği yönündeki kabul beyanları.

9.2.  Zarar tazmini ödemeleri, yalnızca Rahat Taşın Hizmet Alan’ın şahsi banka hesabına yapılır.

9.3.  Rahat Taşın her zaman ve her koşulda, Hizmet Alan’a veya Hizmet Veren’e gerekli gördüğü durumlarda rücu ve sebepsiz zenginleşme davaları açmaya yetkilidir.